Er andelene likvide (omsættelige)?

Independent Invest er børsnoteret og andelene kan derfor altid købes og sælges gennem alle banker og netbanker. Andelene prissættes flere gange dagligt på børsen selvom der ofte ikke handles på grund af den langsigtede natur af fondenes investorer, samt på grund af en handelsstørrelse for Independent Global og Independent Generations på nom. kr. 25.000, og for Independent Bond på nom. kr. 50.000

Hvem er Independent Invest?

Independent Invest er en uafhængig investeringsmulighed etableret i 2003. Der er fokus på investeringer i aktier globalt. Det er formålet gennem stockpicking at sprede investeringerne i solide virksomheder i vækst og opnå et godt afkast til investorerne. Afdelingerne i Independent Invest er børsnoterede og under tilsyn af Finanstilsynet. Independent Invest blev stiftet af personer, der er med i kredsen af investorer på mere end 700 personer, selskaber, fonde og foreninger og som omfatter direktion og bestyrelsesmedlemmer.

Køb og salg af andele – Er det nemt at handle?

Børsnoteringen på Nasdaq Copenhagen er en garanti for nem handel. Det betyder, at andele - som ved andre børsnoterede værdipapirer - altid kan købes og sælges gennem bankernes netbanker, og på samme måde som andre værdipapirer kan indlægges i investors depot.

Kan jeg altid komme ud af min investering?

Andele kan altid sælges på Nasdaq Copenhagen, og kan endvidere altid indløses hos Independent Invest til indre værdi pt. minus et fradrag på 0,55%. Dette er i modsætning til hvad der er gældende for investeringsselskaber og for aktier.

Hvem er Tiedemann Independent A/S?

Tiedemann Independent A/S er Værdipapirfondens direktion. Der lægges stor vægt på den personlige kontakt og såvel direktøren som de øvrige medarbejdere kan nås på telefon 33 15 60 15. Selskabet er et af få investeringsforvaltningsselskaber i Danmark, der har Finanstilsynets tilladelse til såvel rådgivning som kapitalforvaltning samt administration af værdipapirfonde. Selskabets direktør lagde grunden til Independent Invest og er endvidere kapitalforvalter og administrator. Detaljerede oplysninger fremgår af hjemmesiden independentinvest.dk.

Hvad betyder det, at Independent Invest er uafhængig?

Independent Invest er uafhængig på flere områder. Independent Invest ikke knyttet til eller administreret af et pengeinstitut. Valg af virksomheder til porteføljerne fortages efter egen analyse af det uafhængige investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S. Der indhentes løbende og direkte oplysninger fra verdens førende finansmarkeder. Tiedemann Independent varetager markedsføringen primært gennem netværk, men også gennem interesserede banker.

Hvad er Investorforum?

Direktions- og bestyrelsesmedlemmer i Tiedemann Independent A/S er alle investorer i Independent Invest/Independent Mix, fordi de har sammenfaldende interesser med vores investorer, om at gøre det, der er bedst for vores investorer. Det underbygger samtidig vores afhængighed af at udføre vores arbejde med respekt og dygtighed. Pr. 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft om ”investorforum”, hvor investeringsbevisejere kan vælge en såkaldt investor repræsentant i bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet. Reglerne er vedtaget som lov og udspringer af en aftale mellem Dansk Aktionærforening, Forbrugerrådet og Finanstilsynet. For yderligere information om investorforum henvises til valgregulativ som kan findes på www.independentinvest.dk/vilkar-forretningsbetingelser

Er det dyrt at investere i Independent Invest?

De årlige omkostninger dækker analyse, udvælgelse, køb og administration af aktier i de enkelte afdelinger, og beregnes som en andel af den forvaltede formue, og er målsat til 1, 75 % p.a. på aktieafdelingerne og 1 % på virksomhedsobligationer. Omkostninger skal ses i lyset af resultatet, og også i denne sammenhæng er Independent Invest værd at have med sin i betragtning. Detaljerede oplysninger fremgår af prospekt og hjemmeside.

Hvem køber beviser i Independent Invest?

Investorer der sætter pris på en solid investering i aktier globalt med personlig dialog. Beviserne på nom. kr. 25.000 for Independent Global og Independent Generations og nom. kr. 50.000 for Independent Bond er velegnede for den langsigtede investor, hvad enten det er personer, selskaber, fonde eller foreninger, der anser, at aktier i virksomheder i hele verden, er en interessant investeringsmulighed. Beviserne er særligt velegnede til pensioner.

Hvornår skal beviserne købes?

Det anbefales at sprede tidspunktet for køb, således at der eksempelvis spredes med køb hvert kvartal. Ingen kender prisen i fremtiden. Derfor køb aldrig for det fulde beløb på en gang, selvom alle anbefalinger peger i den retning. Det kan vise sig at være gunstigt også at købe, når markederne er mest negative. Independent kan altid købes og sælges i sin egen netbank.

Hvordan fastsættes prisen på investeringsbeviserne?

Beholdningen og værdien af aktierne og kontantbeholdningen opgøres flere gange dagligt. Grundlaget for værdiansættelsen er de aktuelle aktiekurser, der kan opnås på de enkelte markeder og de aktuelle valutakurser. Værdipapirfondens ”marketmaker” stiller de aktuelle købs- og salgspriser på Nasdaq Copenhagen, og beviserne kan handles på grundlag af bevisernes værdi på samme måde som andre investeringsbeviser og aktier.

Skal værdipapirfonden opfylde formelle krav?

Independent Invest er godkendt af Finanstilsynet og anvender en af Finanstilsynet godkendt depotbank. Værdipapirfondene er godkendt af Finanstilsynet, der løbende fører tilsyn. Herudover er værdipapirfonden forpligtet til ikke blot at have en godkendt depotbank, men også at have et statsautoriseret revisionsselskab til at revidere regnskaberne og gennemgå de bagvedliggende forretningsgange.

Hvordan sikrer investor sig risikospredning?

Investeringssammensætningen bør ske i forhold til investors temperament og økonomi. Det anbefales investorer at sprede deres investeringer efter ordsproget ”man skal ikke lægge alle sine æg i en kurv”. Spred på flere aktivklasser, og hav altid kontante midler eller indkomst til rådighed for de næste 3 til 5 års forbrug. Ved at investere i alle Independent Invests tre afdelinger opnås en global spredning i både aktier og virksomhedsobligationer med ca. 130 solide virksomheder fordelt på sektorer, lande samt virksomheder af forskelle størrelse.

Hvorledes investerer Independent Invest?

Independent investerer Globalt i solide virksomheder i vækst og som har en stærk bundlinie. Tiedemann Independents bestyrelse fastlægger investeringsstrategien og retningslinierne for hver enkelt afdeling. Hver afdeling har omkring 50 virksomheder i sin portefølje. Der købes højst 5 % af formuen i en virksomhed. Der investeres med fokus på langsigtet og stabil formuetilvækst. De enkelte afdelingers investeringsunivers fremgår af menupunktet ”afdelinger” på www.independentinvest.dk og i prospekt, der kan downloades fra hjemmesiden.

Hvilke virksomheder er der investeret i?

I porteføljerne består af solide virksomheder og offentliggøres årligt i årsrapporten. Virksomhederne er solide med vækst i top og bundlinie og er spredt globalt på sektorer og størrelse. De ti største placeringer samt fordeling på lande og sektorer opdateres på hjemmesiden. Der kan yderligere søges oplysninger om de enkelte afdelinger hos den uafhængige informationsformidler www.morningstar.dk

Betales der udbytte?

Independent Invest afdelinger er udbyttebetalende og fritaget for beskatning. Udbytter udbetales én gang årligt på grundlag af de i regnskabsåret indtjente udbytter, renter samt realiserede kursgevinster på aktier. Som følge af udbytternes sammensætning vil udbyttesatsen variere fra år til år. Værdipapirfonden er skattefri og udbytte er skattepligtig indkomst hos modtageren.

Hvad er en værdipapirfond?

En værdipapirfond er en sammenslutning af investorer, der investerer i værdipapirer. Ideen er mere end 140 år gammel, og har sin oprindelse i England. Den første var Foreign & Colonial Investment Trust lever den dag i dag i bedste velgående. En værdipapirfond gør det enkelt at investere og opnå en spredning i bestemte markeder. Enhver som har købt et investeringsbevis i en afdeling har en andel af formuen. Ved at købe investeringsbeviser hos Independent Invest, bliver du medejer af nogle af verdens største virksomheder.

Hvilken forskel er der på en værdipapirfond og en afdeling?

En værdipapirfond kan bestå af en til flere investeringsafdelinger. Ved køb af et investeringsbevis, investeres i en investeringsafdeling.

Hvorledes opbevares fondens værdipapirer?

Værdipapirerne opbevares i depotbanken Danske Bank i et separat bankdepot, der tilhører den enkelte afdeling, sammen med en kontantkonto. Vores depotbank har fået tilført ny aktiekapital, foruden at banken er blevet godkendt til at modtage kapital under Statens bankpakke, der forudsætter en god egenkapital. Derfor kan vores investorer være trygge med forholdene hos Independent Invest.

Independent Bestil info