Ansvar og behandling af personlige oplysninger

Denne hjemmeside er udarbejdet af Tiedemann Independent A/S udelukkende for at orientere investorer og andre interesserede om Independent Invest og Tiedemann Independent A/S. Informationerne på hjemmesiden er ikke, og skal ikke opfattes som, hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Tiedemann Independent A/S har forsøgt at sikre, at al information på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Tiedemann Independent A/S påtager sig ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldstændighed.

Tiedemann Independent A/S påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af information eller anbefalinger på hjemmesiden.

Tiedemann Independent A/S er ikke ansvarlig for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra hjemmesiden.

Denne hjemmeside er udarbejdet på dansk, og henvender sig til investorer bosat i Danmark.

Risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kursværdien af investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne. For nærmere oplysninger henvises til gældende prospekter samt senest offentliggjorte årsrapport og halvårsrapport.

Investering er altid forbundet med risiko, og Tiedemann Independent A/S opfordrer brugere af hjemmesiden til at søge professionel rådgivning før investering.

Videregivelse af kundeoplysninger

Independent Invest og Tiedemann Independent A/S behandler personlige oplysninger fortroligt.

Oplysninger om tegning af foreningens andele, herunder om tegnere eller tegnings størrelse, som selskabet kommer i besiddelse af i forbindelse med administrationen af investeringsforeninger videregives i forbindelse med afrapportering til foreningens bestyrelse.

Selskabet videregiver endvidere nødvendige oplysninger om tegning til administrerede investeringsforeningers depotselskab/bevisudstedende bank, således at tegningen kan registreres.

Bortset fra det under de to foregående afsnit nævnte videregiver selskabet ingen oplysninger om kunder eller andre forhold, bortset lovpligtig videregivelse til offentlige myndigheder.

Tilladelse

Tiedemann Independent A/S har Finanstilsynets tilladelse og er underlagt løbende kontrol og tilsyn.

Klager

Klager over behandlingen i selskabet eller omkring selskabets dispositioner for den enkelte investor, kan stiles til økonomiafdelingen hos Tiedemann Independent, der er udpeget til selskabets klageansvarlige.

I klagen bedes årsagen til klagen beskrevet, samt hvorledes årsagen til klagen tidligere er søgt behandlet ved henvendelse til selskabets ansatte.

Finanstilsynet

Århusgade 110
2100 København Ø
tlf. 33 55 82 82
www.finanstilsynet.dk
Tiedemann Independent A/S har Finanstilsynets tilladelse og er underlagt løbende kontrol og tilsyn.

Garantiformuen

Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
1250 København K
tlf. 33 14 62 45
www.gii.dk
Selskabet er tilsluttet Garantiformuen. Fonden yder indskydere og investorer dækning for tab i et vist omfang i tilfælde af betalingsstandsning eller konkurs.

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
www.erhvervsstyrelsen.dk

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6
1067 København
www.nasdaqomxnordic.dk

Tag testen Deler vi værdier?