Ansvar og brug af websitet

Denne hjemmeside er udarbejdet af Tiedemann Independent A/S udelukkende for at orientere investorer og andre interesserede om Independent Invest og Tiedemann Independent A/S. Informationerne på hjemmesiden er ikke, og skal ikke opfattes som, hverken tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Tiedemann Independent A/S har forsøgt at sikre, at al information på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Tiedemann Independent A/S påtager sig ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldstændighed.

Tiedemann Independent A/S påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af information eller anbefalinger på hjemmesiden.

Tiedemann Independent A/S er ikke ansvarlig for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra hjemmesiden.

Denne hjemmeside er udarbejdet på dansk, og henvender sig til investorer bosat i Danmark.

Risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kursværdien af investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne. For nærmere oplysninger henvises til gældende prospekter samt senest offentliggjorte årsrapport og halvårsrapport.

Investering sker for at opnå et udbytte, og er altid forbundet med en mindre eller større risiko. Tiedemann Independent A/S opfordrer brugere af hjemmesiden til at søge professionel rådgivning før investering, gerne hos os.

Kundeoplysninger og persondata

Alle oplysninger bruges udelukkende internt hos Tiedemann Independent A/S. Stort set alle oplysninger, betragtes i lovens forstand som værende fortrolige. Det er kun få bestemte oplysninger som for eksempel religiøse, etniske eller eksempelvis politiske oplysninger, der er følsomme. Tiedemann Independent A/S registrerer ikke følsomme personoplysninger, og betragter de oplysninger, der gives os som værende fortrolige. Det er kun medarbejdere i Tiedemann Independent A/S, der skal bruge oplysningerne i forbindelse med deres arbejder, der har adgang til dem. Oplysninger videregives eller videresælges ikke til andre.
 
Oplysninger om tegning af andele, herunder om tegnere eller tegnings størrelse, som selskabet kommer i besiddelse af i forbindelse med administrationen af værdipapirfonde eller investeringsforeninger videregives internt i forbindelse med afrapportering.
 
Selskabet giver nødvendige oplysninger om tegning til kunders depotselskab/bevisudstedende bank, således at tegningen kan gennemføres og registreres.
 
Tiedemann Independent har en sikkerhedspolitik samt retningslinier om persondata og har truffet tekniske foranstaltninger, som beskytter persondata mod uautoriseret adgang, ændring, brug eller sletning. Der videregives ikke persondata til staten eller offentlige institutioner, medmindre dette er et lovkrav.

Du kan henvende dig til Tiedemann Independent og få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har i forhold til dig.

Tilladelse

Tiedemann Independent A/S har Finanstilsynets tilladelse og er underlagt løbende kontrol og tilsyn.

Klager

Klager over behandlingen i selskabet eller omkring selskabets dispositioner for den enkelte investor, kan stiles til økonomiafdelingen hos Tiedemann Independent, der er udpeget til selskabets klageansvarlige.

I klagen bedes årsagen til klagen beskrevet, samt hvorledes årsagen til klagen tidligere er søgt behandlet ved henvendelse til selskabets medarbejdere.

Finanstilsynet

Århusgade 110
2100 København Ø
tlf. 33 55 82 82
www.finanstilsynet.dk
Tiedemann Independent A/S har Finanstilsynets tilladelse og er underlagt løbende kontrol og tilsyn.

Garantiformuen

Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
1250 København K
tlf. 33 14 62 45
www.gii.dk
Selskabet er tilsluttet Garantiformuen. Fonden yder indskydere og investorer dækning for tab i et vist omfang i tilfælde af betalingsstandsning eller konkurs.

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17
2100 København Ø
www.erhvervsstyrelsen.dk

Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6
1067 København
www.nasdaqomxnordic.dk

Tag testen Deler vi værdier?